Töölö-Seura ry / Kannanottoja ja suunnitelmia

Mielipide Hesperian-Hakasalmen puistosuunnitelmasta

Helsingin kaupungin rakennusvirasto
E-mail: kaija.laine@hel.fi                                                                   Helsinki 14.10.2010

 Hesperian – Hakasalmen puiston kunnostussuunnitelma
Mielipide suunnitelmasta

1. Töölö-Seura ry:n hallitus on tutustunut rakennusviraston suunnitelmiin kunnostaa Hesperian- Hakasalmen puisto. Seuramme hallituksen näkemyksen mukaan kunnostus on paikallaan huomioon ottaen puistoon ja sen lähipiiriin jo rakennetut sekä rakenteilla olevat kansalliset kulttuurirakennukset. Alue Helsingin sydämessä sijaitsevana on maisemallisuudessaan kaiken kaikkiaan erittäin huomionarvoinen, osa tulevaa Finlandia puistoa.

2. On hyvä asia, että puiston eteläinen ranta voidaan jättää osaksi ”luonnontilaan”, joskin kaislikkoa raivaamalla, rantoja pengertämällä sekä pensaita uusimalla. Näin myös vesi saadaan paremmin näkyviin. Alueella venevuokraamona toimivan kahvilakioskin ehostaminen arvoisensa ympäristön mukaiseksi olisi kuitenkin paikallaan.

3. Puiston uusjäsentäminen on paikallaan: lasten leikkipaikan siirtäminen Mannerheimintien lähituntumasta on hyvä asia etenkin syntyvän pöly-, mutta myös meluhaitan vuoksi; rantaraitin siirtämiselle on esitetty hyvät perusteet huomioiden tällöin sekä turistit kuin myös paikallisväestö – lenkkeilijöille, pyöräilijöille kuin myös jalankulkijoille on hyvä saada omat kulkutiensä.

4. Puuston uusiminen on paikallaan: hopeapajurivistö on rikkikääpien turmelema, joskin jo osittain harvennettu – Mannerheimintien puolella olevat sireenipensaat tarvitsevat pikaista hoitoa.

5. Mielestämme käärmeveistos on yksinkertaisuudessaan upea taideteos, jonka puistoon jättämisen katsoisimme myönteiseksi asiaksi: ”yksi käärme” paratiisimaisessa puutarhassa sopii kuin piste i:n päälle.

6. Sortunut vesirajan penger kaipaa ryhdikästä ja siistiä reunojen kivetystä.

7. Kaikkeen edellä lausumaamme viitaten Töölö-Seura ilolla toteaa, että suunnitelma on mielestämme kokonaisuudessaan oikein hyvä. Uskomme, että tällä kokonaissuunnitelmalla syntyy kaikille mieluisaa sielunmaisemaa.

Töölö-Seuran erityisenä tarkkailun kohteena ovat aina olleet kaupunkipuistot muuten hyvinkin tiiviisti rakennetussa kaupunginosassamme. Toivomme saavamme lähitulevaisuudessa antaa lausuntomme kauan odottamastamme Hesperian Esplanadin puistosuunnitelmasta eli yhdestä Töölön alueen, mutta erityisesti Helsingin keskeisimmästä puistosta.

Lopuksi seuramme haluaa kiittää saamastamme Rakennusviraston ansiokkaasta Hakasalmen ja Hesperian puistoa koskevasta puistohistoriallisesta selvityksestä.

Kohteliaimmin

Töölö-Seura ry:n hallitus
Hannu Haukanhovi
Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja


Lallukan taiteilijakodin rakennuksen suojelu

Töölö-Seura teki 7.11.2008 Uudenmaan ympäristökeskukselle esityksen, että ns. Lallukan taiteilijakodin rakennus suojeltaisiin rakennussuojelulailla ja määrättäisiin välittömästi totaaliseen toimenpidekieltoon.

Mielipide Lääkärikadun asemakaavasta 10/05

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle 17.10.2005

Lääkärinkadun kaavoituksen kohteena oleva alue on voimassa olevassa asemakaavassa puistoa. Se on ollut puistoa jo Keskuspuiston osayleiskaavaa laadittaessa ja vahvistettaessa. Kaavoituksessa asemakaavoitus yksityiskohtaisempana kaavoituksena syrjäyttää osayleiskaavan eli yleispiirteisemmän kaavan. Tästä seuraa, että jo puistoksi kaavoitettua aluetta ei voitu aikanaan sisällyttää Keskuspuiston vahvistettuun yleiskaavaan, varsinkaan kun käyttötarkoitusta ei ollut aikomus muuttaa. Lääkärinkadun puistoalue on osa toiminnallista Keskuspuistoa.

Sekä vahvistetulla Keskuspuiston osayleiskaavalla että nyt kyseessä olevan puistoasemakaavan vahvistamisella kaupunginvaltuusto on halunnut varmistaa ja suojata kyseisen alueen puistokäyttöön. Töölö - Seuran mielestä tiiviisti rakennetussa Taka-Töölössä ja Meilahdessa ei ole ilmennyt missään vaiheessa vähenevää puiston tarvetta, vaan tilanne on päinvastainen.

Mielipide Meilahden sairaalan asemakaavan muutoksesta 1/2005

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 18.1.2005

Töölö - Seuralla ei ole huomauttamista asemakaavan tavoitteisiin ja suunnittelun sisältöön. Mielestämme on hyvä, että sairaalatoiminnot saadaan tällä tavoin alueella keskitettyä ja terveydenhoitopalveluja kohennettua.

Mielipide Domus Academican kaavamuutoksen OAS:sta 1/2005

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 18.1.2005

Töölö - Seuralla ei ole huomauttamista suunnittelun lähtökohtiin. On tarpeen ajanmukaistaa kaavallinen tilanne ennen odottavia rakennushankkeita ja mm. matkahuollon siirron johdosta.

Mielipide Kampin SAS-hotellin asemakaavamuutoksen OAS:sta 12/2004

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 8.12.2004

Viite: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kirje 28.10.2004

Töölö - Seura - Sällskapet Tölö ry esittää mielipiteenään asiasta seuraavaa:

Helsingin kaupunki, samoin kuin muutkin tahot ovat useissa asiakirjoissa esittäneet Helsingin synagogaa koskevia selviä ohjeita ja tavoitteita noudatettaviksi suunnittelussa. Ympäristöministeriö on 10.12. 2002 suojellut synagogan rakennussuojelulain perusteella.

Mielipide Lönkanin tontin asemakaavan muutoksesta 10/2004

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 28.10.2004

Suunnittelun kohde

Töölön tori ja suunnittelun kohteena oleva puisto- ja julkisenrakennuksen kortteli on Taka-Töölön keskeisin ja vaikuttavin kaupunkikuvallinen elementti. Arvokas muotopuutarhamallinen puisto sekä monille töölöläisille historiallisesti ja symboliarvoiltaan merkittävä kotikirkko, Töölön kirkko, ovat Taka-Töölön identiteetin kulmakiviä. Alkuperäisessä asemakaavassa ollut julkisen rakennuksen tontti Topeliuksen ja Sandelsinkadun kulmauksessa ei aikanaan toteutunut kaavan laatijan suunnittelemalla tavalla. Myöhemmin 1950-luvulla rakennettu koulu siirrettiin katulinjasta tontin pohjoisreunaan häiritsevän lähelle kirkkorakennusta. Näin saatiin koululle valoisa pihamaa, mutta menetettiin kaupunkikuvallinen eheys. Töölöntorilta idästä katsoen ja viereisiltä kaduilta nähtynä koulun "takapiha" on arvokkaaseen ympäristöön sopimaton näkymä. Nyt käynnistyneen suunnitteluhankkeen kohdalla on tarkasteltava, voidaanko uudisrakennuksella todella kohentaa kaupunkikuvaa.

Muistutus Taivalsaaren asemakaavaehdotuksesta 9/2004

Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry:n muistutus Taivalsaaren asemakaavaehdotuksesta 10.9.2004
 

KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Yleiskaava ja sen antamat lähtökohdat

Valtuuston viime vuoden lopulla hyväksymässä yleiskaavassa 2002 Taivalsaaren alue on merkitty virkistysalueeksi, kaupunkipuistoksi ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Sen ympärillä on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kokonaisuuksia, joiden huomioon ottaminen edellyttää tiettyjä rajoituksia. Taivalsaareen on osoitettu pieni rakentamisalue julkisille palveluille ja hallinnolle. Taivalsaareen ja Rajasaareen suunniteltu kerrosala oli yht. 30 000 krsm2, josta valtaosa sijoittui Rajasaareen. Rajasaaren väljyyden ja rakentamiseen paremmin sopivan ympäristön huomioon ottaen sinne voi sijoittaa rakennusmäärästä suurimman osan, n. 25 000 krsm2, jolloin Taivalsaaren osalle jää 5 000 krsm2.

Mielipide Jätkäsaaren osayleiskaavasta 3/2004

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 18.3.2004

Töölö - Seura - Sällskapet Tölö ry toteaa mielipiteenään Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Siksi alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Edelleen on tärkeää, että alue rakennetaan laadullisesti korkeatasoiseksi ja toiminnallisesti monipuoliseksi.

Mielipide Nervanderin puistikon yleissuunnitelmasta 2/2004

Töölö - Seuran mielipide Nervanderin puistikon yleissuunnitelmasta 16.2.2004
 
HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO

 
Töölö - Seuran mielipide Nervanderin puistikon yleissuunnitelmasta
 
Nervanderin puistikon ympäristö Etu Töölön kaupunginosa on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Se rakennettiin ensimmäisen Suomessa järjestetyn asemakaavakilpailun tuloksena. Suunnittelun ideana oli itävaltalaisen arkkitehdin Camillo Sitte´n kaupunkisuunnittelun periaatteet, jotka korostivat vaihtelevia ja yllätyksellisiä näkymiä sekä rajattuja katu-, aukio- ja puistotiloja. Etu - Töölön samanaikaisesti ja tehokkaasti rakennetut umpikorttelit luovat arvostettuja katunäkymiä, joiden varrella olevat rakennukset on pyritty hoitamaan niiden kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot säilyttäen.